Ik ben 65 en het pensioenfonds wil mijn pensioen afkopen. Mag dat?
Ik wil mijn pensioen zelf afkopen, kan dat?

Ja, alleen zeer kleine pensioenen kunnen op verzoek van de pensioenuitvoerder of van de pensioengerechtigde worden afgekocht. De andere partij is verplicht om aan deze afkoop mee te werken. (PSW art 32, lid 5). Er mag alleen worden afgekocht wanneer het opgebouwde pensioen jaarlijks niet boven een bepaald maximum uit komt. Voor 2003 is dat maximaal 343,59 euro per jaar. Er kan alleen worden afgekocht op het moment waarop de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Bij emigratie geldt een dubbel afkoopbedrag en mag er vóór de pensioengerechtigde leeftijd worden afgekocht. In dit geval is het bedrag 687,18 euro. Als uw pensioen onder de gestelde maximum bedragen blijft berekent uw pensioenuitvoerder het totaalbedrag waarop u recht heeft.

Zijn jaarverslagen van pensioenfondsen openbaar?

Grote pensioenfondsen moeten vanaf boekjaar 1998 de jaarrekening openbaar maken. Het gaat dan alleen om de pensioenfondsen die een premie-inkomen en directe beleggingsopbrengsten hebben die opgeteld groter is dan 6 miljoen gulden. Deze verslagen kunnen niet bij de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) opgevraagd worden. Vraag een jaarverslag op bij de Kamer van Koophandel of het betreffende pensioenfonds.

Ik heb pensioen opgebouwd en wil dit meenemen naar een andere pensioenuitvoerder, kan dit?
Zowel binnen Nederland als naar het buitenland is waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) onder voorwaarden toegestaan. In zijn algemeenheid geldt het volgende.
Waardeoverdracht binnen Nederland
– Voor pensioenrechten opgebouwd vóór 1994 is waardeoverdracht uitsluitend op vrijwillige basis mogelijk.
– Vanaf 1994 zijn de pensioenuitvoerders in geval van wisseling van dienstbetrekking wettelijk verplicht om aan een verzoek om waardeoverdracht mee te werken (artikel 32b PSW).
– Waardeoverdracht is voor het overige slechts op vrijwillige basis; dus met medewerking van de pensioenuitvoerder; mogelijk (artikel 32a PSW en artikel 16 Regelen).
– Sinds 1 januari 2000 is waardeoverdracht alleen mogelijk aan het pensioenfonds (of de verzekeraar) waar uw nieuwe werkgever; of een werkgever waar u vroeger heeft gewerkt; zijn pensioenregeling heeft verzekerd.
Uw pensioenuitvoerder kan u hierover informeren.
Ik emigreer naar het buitenland. Mag ik mijn pensioen meenemen?
Zowel binnen Nederland als naar het buitenland is waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) onder voorwaarden toegestaan. In zijn algemeenheid geldt het volgende.
Waardeoverdracht naar het buitenland
– Wanneer de overdracht gedaan wordt aan een verzekeraar die een bijkantoor in Nederland heeft of wel aan een verzekeraar die diensten mag verrichten naar Nederland en u woont op het moment van overdracht nog in Nederland, is waardeoverdracht mogelijk. Een ontheffing is dan niet nodig.
– Wanneer de verzekeraar geen bijkantoor in Nederland heeft of geen diensten naar Nederland mag verrichten en u woont nog in Nederland, is ontheffing nodig (artikel 32a onderdeel c sub 3 of 4 PSW.
– In alle niet genoemde gevallen is eveneens ontheffing nodig.
– Aan de ontheffing wordt de voorwaarde verbonden dat op de (nieuw te sluiten) pensioenovereenkomst afkoopbeperkingen van toepassing zijn die vergelijkbaar zijn met de Nederlands regelgeving.

Mijn vader heeft ooit ergens pensioen opgebouwd. Hoe kom ik erachter waar?

De Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) krijgt vaak vragen over pensioenrechten. De PVK kan namen, adressen en telefoonnummers verstrekken van bestaande pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen die u kunt benaderen voor pensioen- en verzekeringsvraagstukken.

Om u verder van dienst te zijn, hebben we een bestand met oude pensioenfondsen en hun rechtsopvolgers samengesteld. Met behulp van dit bestand kunt u wellicht zelf uw huidige pensioenuitvoerder(s) achterhalen. Lukt dat niet, dan verwijzen wij u naar het Stappenplan, en het formulier ‘Verwijzing Pensioeninstantie(s).

Hierbij moet vermeld worden dat de PVK niet kan nagaan of iemand die bij een bepaalde werkgever in dienst is geweest, gedurende die tijd pensioenrechten heeft opgebouwd. Ook bestaat er geen landelijk register met de namen van burgers en hun eventuele pensioenrechten.

· Bestaat er een overzicht van alle pensioenfondsen?

Op deze site vindt u ook een overzicht van alle pensioenfondsen (en verzekeraars) die onder toezicht staan van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK). Het streven is volledigheid van deze lijst. Mocht u echter in deze lijst een pensioenfonds (of verzekeraar) niet vinden, neem dan contact op met de PVK.